Jaaractieplan 2018-2019

Het jaaractieplan (JAP) voor het schooljaar 2018-2019 van RTC Antwerpen vzw is
geschreven in functie van het strategisch plan 2015-2020 van RTC Antwerpen, waarin de
strategische doelstellingen en de gewenste beleidseffecten voor vijf jaren beschreven
staan.

De in ons strategisch plan 2015-2020 geselecteerde studiegebieden werden gekozen in
functie van de socio-economische en onderwijskundige noden in de provincie Antwerpen.
Jaarlijks zal bij dit strategisch plan de vertaalslag gemaakt worden van
beleidsdoelstellingen naar concrete en operationele doelstellingen welke opgenomen
worden in het jaaractieplan. Bij de opmaak van de jaaractieplannen zal telkens de situatie
in het werkveld (het schoollandschap en de arbeidsmarkt) herbekeken worden en
kaderend in de strategische doelstellingen zullen concrete acties geformuleerd worden
die aansluiten bij de actuele situatie in de provincie Antwerpen.

Sinds 2008 werden er projectgroepen opgestart met scholen en vertegenwoordigers uit
het bedrijfsleven die enerzijds de gewenste synergie tussen het onderwijs en de
arbeidsmarkt in de praktijk omzetten en die anderzijds advies verstrekken over de
jaaractieplannen van het RTC. Deze projectgroepen functioneren zeer goed. Vaak
ontstaan nieuwe projecten in functie van concrete noden die besproken werden binnen
deze projectgroepen. Zo staan alle partners (onderwijs & bedrijfsleven) meteen van bij de
geboorte van een project rond de wieg. Het actieplan zelf werd opgesteld conform de
adviezen vanuit deze verschillende projectgroepen.

Binnen ons dagelijks bestuur werden vervolgens alle projecten met een gunstig advies
besproken en werd rekening houdende met de input van de ‘Commissie RTC’ binnen de
Vlor (Vlaamse onderwijsraad) een ontwerpbegroting opgesteld.

Nadien werd het JAP voor het schooljaar 2018 - 2019 samen met onze begroting ter
goedkeuring voorgelegd aan onze raad van bestuur op 11 juni 2018.


JAP schooljaar 2018-2019